Limfödéma torna

Mell­mű­tét után gyak­ran elő­for­dul, hogy a nyi­rok­rend­szer érin­tett­sé­ge mi­att nyi­rok­pan­gás, más né­ven limfödéma ala­kul ki, ami úgy érez­he­tő, hogy a váll, kar, eset­leg a mell­kas „meg­da­gadt”, fe­szes és ne­héz. Eb­ben az eset­ben fel­tét­le­nül for­dul­jon or­vos­hoz, gyógy­tor­nász­hoz, hogy a szük­sé­ges ke­ze­lé­se­ket meg­kap­has­sa. Ne fe­led­je, ez bár­mi­kor elő­for­dul­hat, akár évek­kel a mű­tét után is.

Limfödéma meg­elő­zé­si ta­ná­csok

• A mű­tött ol­dalt nem sza­bad túl­eről­tet­ni, a kart so­ká­ig lóg­va tar­ta­ni.
• Te­gye ke­zét zseb­re, vagy ka­rol­jon be­le part­ne­ré­be.
• Végezzen pum­pá­ló gya­kor­la­tot: szo­rít­sa ke­zét ököl­be, fe­szít­se meg ka­riz­ma­it 3-4 má­sod­per­cig, majd la­zít­sa el. Vé­gez­zen kb. tíz­szer egy­más után.
• A súly­fe­les­leg és a szűk ru­há­zat is köz­re­ját­szik a nyi­rok­áram­lás aka­dá­lyo­zá­sá­ban. Fi­gyel­jen oda a fe­hér­ne­mű ki­vá­lasz­tá­sá­nál, hogy szé­les pán­tú, ké­nyel­mes, ru­gal­mas anya­gok­ból ké­szü­lő mell­tar­tót hord­jon (nem vág­hat be és nem szo­rít­hat se­hol!), és pro­té­zi­se min­den­kép­pen kön­­nyí­tett (de nem súly nél­kü­li tex­til pro­té­zis) le­gyen. Órák, gyű­rűk, kar­kö­tők és váll­tás­kák vi­se­lé­se az érin­tett ol­da­lon nem aján­lott!
• Előzze meg a ki­sebb sé­rü­lé­se­ket kö­röm­ápo­lás­nál, fő­zés­nél, ker­ti mun­ká­nál, stb. A ma­gas hő­mér­sék­let nem ked­ve­ző, ke­rül­je a sza­u­nát, na­po­zást, a haj­szá­rí­tó­bú­ra al­kal­ma­zá­sát a fod­rász­nál.
• In­jek­ci­ót, vagy vér­nyo­más­mé­rést ne az érin­tett ka­ron vé­gez­zék.
• Táplálkozzon egész­sé­ge­sen, mo­zog­jon so­kat jó le­ve­gőn, ápol­ja bő­rét gon­do­san.
• Nem utol­só­sor­ban a rend­sze­res tor­na­gya­kor­lat­ok is jó se­gít­sé­gül szol­gál­nak.

(A ta­ná­csok: Dr. Ethel Föl­di – Limfödéma szak­kli­ni­ka)

 

Munkánkat segíti ebben a témában: Dr Virágh Zsófia - bőrgyógyász szakorvos.

Elérhetőségei:

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Lymphoedema Szakrendelés: 061-456-7635


Magánrendelés: Lymphoedema és Ortopéd Mobilitás Központ

http://fittvegtag.hu/

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr Virágh Zsófia önéletrajz

 

A budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán diplomáztam 2008-ban. Bőrgyógyászati szakvizsgát 2013-ban tettem, kiváló minősítéssel. Rezidens és szakorvosi képzésem alatt több évet dolgoztam a budapesti Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján, valamint az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Bőrgyógyászati és Lymphoedema Rehabilitációs Osztályán, Ambulanciáján, mely az ország elsőszámú nyiroködéma és sebkezelő centruma. Munkám során főként olyan páciensekkel foglalkoztam, akik nyiroködémával, bőr sebekkel, bőrdaganatokkalés szexuális úton terjedő betegségekkel keresték fel az osztályt.Számos nyiroködémás beteg jelentős életminőség javulásról számol be a megfelelő kezelés után, és ezek a pozitív visszajelzések nagy örömmel töltenek el, mert azt vallom, hogy megfelelő eredményt csak közös erővel, csapatmunkával lehet elérni, mely csapatnak része a beteg, a gyógytornász és a kezelőorvos.  

Külföldi tapasztalataimat a berlini Charité Bőrklinikáján és az innsbrucki plasztikai sebészeten szereztem. Előadóként és hallgatóként rendszeresen veszek részt hazai és külföldi továbbképző kongresszusokon, számos publikációm jelent meg.Fő érdeklődési területeim: Krónikus nyiroködéma és krónikus vénás elégtelenség bőrgyógyászati szövődményei, lábszárfekélyek, fertőző bőrbetegségek és az onkodermatológia, a bőr rosszindulatú elváltozásai.

 

 

 

 Az alábbi linket találtok egy képekkel illusztrált tornát: http://www.egeszsegkalauz.hu/gyogytornak/nyirokodema-gyogytorna-gyakorlatai-karon-labon#.Ws8G400azzE.facebook

Forrás: egeszsegkalauz.hu